Roen - Senter for tilstedeværelse og ro

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Roen - Senter for tilstedeværelse og ro

Denne oppgaven har som formål å undersøke hvordan interiørarkitektur kan legge til rette for, og kunne skape en bedre balanse mellom helse og arbeidsliv. Dette ved bruk av biofilsk design i utforming av et helsefremmende tiltak, som arbeidsplasser kan benytte seg av. Dette for å kunne imøtekomme stress og motvirke utbrenthet blant ansatte.

Det er undersøkt om et slik tiltak kan bidra til et mer bærekraftig forbruk av mennesker som ressurs i arbeidssammenheng. Samt om dette kan forbedre både sosial og økonomisk bærekraft sett i et større langsiktig samfunnsmessig perspektiv.

Det er gjort rede for hvilke risikofaktorer som er til stede blant yrkesaktive, og hvordan disse påvirker psykisk og fysisk helse til enkeltindivider, og hvordan dette kan føre til frafall i arbeidslivet. Teori tilknyttet ro og tilstedeværelse er drøftet, og en spørreundersøkelse ble brukt for å innhente informasjon om hvor og hva som gjør at man opplever ro og tilstedeværelse. Funn fra spørreundersøkelse viser at en stor andel opplever dette i naturen gjennom dens påvirkning. Med bakgrunn i teorien og funnene i spørreundersøkelsen er det brukt biofilsk designmetodikk i utformingen.

Resultatet er et aktivitetssenter utformet som et velferdstiltak for arbeidsplasser som skal fremme opplevelsen av ro og tilstedeværelse. Den biofilske designmetodikken og de mange subtile mulige helsegevinstene den medfører, kan resultere forbedret helse og trivsel på arbeidsplassen. Der dette igjen bidra til lavere sykefravær grunnet arbeidsrelaterte plager og en mer bærekraftig bruk av yrkesaktive som samfunnsressurs.

For presentasjonshefte og tekniske tegninger, ta gjerne kontakt.