Prindsen A-rena

Elise Boneng

Prindsen A-rena
Psykiske helseproblemer i forbindelse med rus er et av de største samfunnsproblemene som vi har i dag og har i de siste årene fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenester. Mange mennesker vil i en kortere eller lengre periode i livet oppleve å ha psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Noen lever med alvorlige problemer over lang tid, en situasjon der de gjerne har behov for omfattende hjelp og støtte – fra helsetjenester og velferdsforvaltningen, fra familie og venner. (Fredwall. s.33). I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å fokusere på interiørarkitektur innenfor institusjoner og tilrettelegging av det fysiske miljøet til fordel for pasientens bedringsprosess etter et liv med sykdom preget av rusrelaterte psykiske lidelser. Ut ifra dette er det ønskelig å kunne bruke kunnskapen om begrepet "recovery" innenfor rusavhengighet og psykiske lidelser til utvikling av fremtidige tilbud og dens omgivelser som støtter pasienters vei til et meningsfullt liv. Problemstillingen er: “Hvordan kan interiørarkitektur være med på å utarbeide en arena som tilrettelegger for recovery og dens filosofi for mennesker med rus-og psykiske lidelser?"